Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace dne: 7. 2. 2024

1. Obecně

Webové stránky www.ondrejkobersky.cz jsou provozovány Mgr. Ondřejem Koběrským, IČO: 108 53 103, se sídlem Vladislavova 1587/24, Nové Město, 11000 Praha 1 (dále jen „Správce").

Při poskytování služeb na těchto webových stránkách a při jejich provozu jsou zpracovávány některé osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR").

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") stanoví zásady ochrany osobních údajů Správcem a vztahují se na návštěvníky webových stránek.

Za osobní údaje se pro účely těchto zásad rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Zpracování osobních údajů v případě poptávky služeb

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů dochází v případě Vašeho vyplnění a odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách. Jedná se o jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu.

Účelem sdělení těchto osobních údajů je poptávka služeb a tyto osobní údaje jsou poskytovány z právního důvodu dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Takto získané Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich poskytnutí, nejdéle však po dobu pěti (5) let od poslední komunikace mezi Vámi a Správcem.

2.2. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud dojde k poskytnutí služeb nabízených na webových stránkách, bude Správce zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje za účelem plnění povinností dle smlouvy a za účelem fakturace. Jedná se tedy o fakturační údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, datum narození či IČO, telefon a e-mailová adresa.

Účelem sdělení těchto osobních údajů je plnění smlouvy, tj. poskytnutí služeb, komunikace ohledně jejich poskytování a jejich vyúčtování.

Právní důvod pro zpracování těchto osobních údajů je dán dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

Takto získané Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich poskytnutí, nejdéle však po dobu pěti (5) let od posledního poskytnutí služeb.

2.3. Zpracování osobních údajů v případě plnění povinností Správcem

V případě poskytnutí a následného vyúčtování poskytnutých služeb Správcem budou osobní údaje dle článku 2 písm. b) Zásad zpracovávány také za účelem plnění zákonných povinností Správcem, tj. především pro daňové a účetní účely.

Právní důvod pro zpracování těchto osobních údajů je dán dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, která se na Správce vztahují.

Takto získané Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich poskytnutí, nejdéle však po dobu, po kterou je Správce povinen tyto osobní údaje uchovávat podle jiných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

2.4. Rozesílání obchodních sdělení

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na Webových stránkách udělujete souhlas k tomu, aby Vám na poskytnutý e-mail byly zasílány obchodní sdělení a aktuality (tzv. newslettery).

V takovém případe bude Správce zpracovávat Vámi poskytnutý e-mail, a to na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy ke zpracování dochází na základě Vašeho souhlasu.

Takto získané Vaše osobní údaje, tj. Váš e-mail, budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich poskytnutí, nejdéle však po dobu pěti (5) let od poslední komunikace mezi Vámi a Správcem.

Podle ustanovení čl. 7 odst. 3 GDPR však můžete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účele zasílám aktualit kdykoli odvolat, a to buďto kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru informačních e-mailů, který bude součástí každého informačního e-mailu (tzv. newsletteru), který Vám bude Správcem odeslán anebo odvoláním souhlasu odeslaným na e-mailovou adresu info@ondrejkobersky.cz.

3. Sdílení údajů

Vámi sdělené údaje Správce nesdílí, neprodává, nepronajímá třetím osobám ani s nimi neobchoduje, či nenakládá jinými způsoby, než jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Příjemci získaných osobních údajů mohou být vedle Správce pouze:

Veškeré osobní údaje jsou však zpracovány pouze na území Evropské unie.

4. Možnosti kontroly

Podle GDPR Vám ve vztahu k Vašim osobním údajům náleží tato práva:

5. Ochrana nezletilých

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře prohlašujete a zaručujete, že jste dovršili věku alespoň 16 let a jste v tomto ohledu právně způsobilí. Pokud je vám méně než 18 let a máte zájem o služby nabízené na těchto webových stránkách anebo o zasílání novinek na Váš e-mail, poraďte se prosím nejprve s rodiči nebo zákonnými zástupci.

Správce neposkytuje své služby a neprovozuje tyto webové stránky k vědomému získávání údajů od dětí mladších šestnácti let nebo cílení marketingu na ně, a proto Správce žádá, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek.

Pokud zjistíte nebo máte jakýkoli důvod se domnívat, že dítě mladší 16 let se Správcem sdílelo jakékoli informace, kontaktujte správce na e-mailové adrese info@ondrejkobersky.cz a Správce podnikne přiměřené kroky k zajištění toho, aby byly takové informace odstraněny.

6. Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Pokud se Správce na základě vlastního uvážení rozhodne v Zásadách provést změny, vstoupí tyto změny a úpravy v platnost okamžitě po zobrazení aktualizovaných Zásad na těchto webových stránkách. Datum poslední úpravy naleznete v části „Naposledy upraveno".

Pokud Správce provede v těchto Zásadách podstatné změny, upozorní Vás e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na domovské stránce před tím, než změna nabude účinnosti.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud byste však měli jakékoli dotazy či žádosti související s těmito Zásadami, kontaktujte Správce na e-mailové adrese info@ondrejkobersky.cz.